Tayabia Taheria Shishu Sadan & Hafzakhana, Sadar Rangamati