Taheria Badrul Alam Sunnia (Dakhil) Madrasha, Domar Nilphamari