Madrasah-E-Tayabiya Taheria Sunnia Alim Sadar, Cox’s Bazar