Khanka-E-Quaderia Syedia Tayyabia Taheria Gobindagonj, Gaibanda